Regulamin serwisu Ochoroba.pl i Społeczności Ochoroba.pl | Ochoroba.pl
23.04.2024 Dziś imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha


Regulamin serwisu Ochoroba.pl i Społeczności Ochoroba.pl


1 §
1. Serwis Ochoroba.pl to serwis redakcyjny publikujący teksty lekarzy, dziennikarzy medycznych oraz osób zaintresowanych publikacją tekstów o tematyce zdrowia, stylu życia lub medycyny.

2. Społeczność Ochoroba.pl to część serwisu Ochoroba.pl o charakterze społecznościowym umożliwiająca swoim Użytkownikom:
  • stworzenie profilu dostępnego publicznie,
  • publikowania i udostępniania w serwisie innym zarejestrowanym użytkownikom własnych materiałów i informacji zwanych wiedzą użytkowników oraz artykułami użytkowników, 
  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, 
  • wymianę informacji, komentarzy i poglądów,
  • korzystanie z informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie, 
  • możliwość członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum, 
  • możliwość wysyłania wiadomości prywatnych do innych użytkowników, 
  • tworzenie grup tematycznych
  • tworzenie listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych użytkowników
  • polecanie lekarzy. 
3. Żadnych zamieszczonych w serwisie Ochoroba.pl informacji nie można uznawać za wiarygodne i sprawdzone informacje medyczne i nie mogą być wykorzystywane do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych ze zdrowiem co użytkownicy serwisu przyjmują do wiadomości. Za szkody wynikłe z działań lub zaniechań, do których doszło w wyniku lektury treści zamieszczonych w serwisie, wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
Rejestracja

2 §
Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://ochoroba.pl/user/register.

3 §
Informacja o zaproszeniu od zarejestrowanego Użytkownika zostaje przekazana na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Informacja pochodzi od administratora serwisu Ochoroba.pl i zawiera stosowny odnośnik do niniejszego regulaminu oraz niepowtarzalny ciąg klucza rejestracyjnego, koniecznego do rejestracji nowego użytkownika serwisu.
4 §
1. Po rozpoczęciu procedury rejestracji Konta Użytkownik określa, czy tworzy "Konto dla Zdrowia" czy "Konto Zawód Medyczny". Po podjęciu decyzji nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta.
2. "Konto dla zdrowia" jest skierowane dla wszystkich użytkowników nie posiadających wykształcenia medycznego, zainteresowanych korzystaniem z funkcjonalności serwisu wymienionych w paragrafie 1 niniszego regulaminu.
3. Konto "Zawód Medyczny" przeznaczone jest dla lekarzy, lekarzy specjalistów, dietetyków, studentów medycyny i innych przedstawicieli środowiska medycznego, zainteresowanych korzystaniem z funkcjonalności serwisu wymienionych w paragrafie 1 niniszego regulaminu oraz dodatkowych funkcjonalności przewidzianych dla osób o wykształceniu medycznym.
3. Żaden z Użytkowników nie może rejestrować się w czyimkolwiek imieniu, ani podawać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich.
4. Serwis nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, nie ma na celu zbierania i przetwarzania takich danych.
5. Dla bezpieczeństwa użytkowników zabronione jest podawanie danych, które w zestawieniu ze sobą umożliwią zidentyfikowanie i poznanie tożsamości użytkownika, a więc stanowić będą dane osobowe. Podanie takich danych, które według prawa mogą być uznane za dane osobowe stanowi złamanie regulaminu. Stwierdzenie podania danych umożliwiających poznanie tożsamości wiązać się będzie z ich natychmiastowym usunięciem przez administratora serwisu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, do rejestracji wskazane są adresy e-mail nie wskazujące imienia i nazwiska użytkownika. Adresy e-mail stanowiące dane osobowe będą usuwane z bazy danych serwisu.
7. Serwis nie weryfikuje czy użytkownicy podający się za osoby o wykształceniu medycznym, korzystający z konta "Zawód Medyczny" posiadają podawane przez siebie kompetencje. Użytkownicy korzystający z serwisu przyjmują ten fakt do wiadomości i nie traktują przedstawionych przez innych użytkowników treści jako wiarygodnych i kompetentnych informacji o charakterze medycznym.
5 §
1. Rejestracja w serwisie Ochoroba.pl (która jest równoznaczna z rejestracją w Społeczności Ochoroba.pl) jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz oświadczeniem, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Rejestracja oznacza też zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji drogą elektroniczną.
2. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje, które umieści w serwisie będą przechowywane i przetwarzane w bazie danych.

Zasady korzystania z serwisu
 
6 §

1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z posiadania Konta w Serwisie. W tym celu musi powiadomić Administratora o chęci likwidacji Konta, a Administrator ma obowiązek zlikwidować Konto wraz z całą jego zawartością, chyba że Użytkownik zażąda inaczej.
2.  Administrator uprawniony jest do ujawnienia zebranych w bazie danych informacji podanych przez użytkownika wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z serwisu. 

7 §

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
2. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
3. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest uprawianie w serwisie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Obowiązki Użytkownika

8 §

Użytkownik zobowiązuje się do:
1. przestrzegania Regulaminu w tym nie pisania żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby treści. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia Konta (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz).
2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
3. nie wprowadzania innych Użytkowników w błąd, nie podawania informacji fałszywych lub mogących komukolwiek zaszkodzić.
4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
6. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób,

1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
2. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik umieszczając materiały w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
4. Użytkownik poprzez umieszczeni materiałów w Serwisie udziela Serwisowi Ochoroba.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie.
5. Paragraf 9 punkt 4 obowiązuje także po rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu.

10§
1. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
2. Użytkownik serwisu Ochoroba.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

Odpowiedzialność
11§
1. Administrator nie odpowiada za poglądy i opinie Użytkowników. Wszelkie treści pochodzące od użytkowników Społeczności Ochoroba.pl wyrażają poglądy i opinie ich autorów a nie Administratora (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
2. Administrator może wykluczyć treści nie pasujące do charakteru serwisu (np. treści nie związane ze zdrowie, medycyną, stylem życia).
3. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usunięcia tekstów lub jego fragmentów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych w Galerii lub w profilu Użytkownika, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
6. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Administratorzy nie odpowiadają za włamania hakerów i wszelkie skutki tego rodzaju działań.
8. Administrator może usunąć z Konta treści, które jego zdaniem są bezprawne, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa, obraźliwe, propagujące przemoc czy nienawiść na jakimkolwiek tle, a także naruszające normy moralne lub dobre obyczaje.
9. Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta każdego Użytkownika. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało zablokowane, wymaga uprzedniej zgody Administratora.
10. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej Użytkowników o zmianie Regulaminu.
Zastrzeżenia

12§

1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
2. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
3. Użytkownicy serwisu zrzekają się wszelkich roszczeń 


Na ten temat:

Realizacja stronki: openBIT